Sobre el circuit

INTRODUCCIÓ

L'accés a l'art de nens i nenes és un dret recollit tant a l'article 44 de la nostra constitució, com als articles 13 i 31 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del nen.

 

Aquest projecte pretén posar en funcionament un circuit, a nivell estatal, que desenvolupi programacions estables i de qualitat adreçades a públic infantil i juvenil. Aquestes programacions inclouran la exhibició d'espectacles, així com la formació, acompanyament i assessoria perquè es fomentin o implementin programes de mediació entre les estructures i el territori on es troben des d'una perspectiva crítica i transformadora.

 

 

“Els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tothom té dret”

 

Article 44 de la Constitució espanyola.

 

El públic infantil i juvenil, per la seva especial vulnerabilitat, necessita projectes i polítiques culturals que vetllen per garantir el seu accés a propostes artístiques de qualitat, sent valorats no per la seva potencialitat de futur sinó per ser els públics del present, posant-los al centre de la planificació i lexecució de la cultura dirigida a ells i entenent la seva necessitat de crear espais propis per al desenvolupament de la seva identitat. 

 

Encara que sigui obvi, encara cal remarcar la manca de possibilitats i de mitjans perquè nens, nenes i joves accedeixin a les diferents programacions. Però, sobretot, es percep una manca de comunicació i de programes de mediació que els acostin, vinculin i els facin partícips en les programacions que s'hi adrecen.

 

La formació i l'experiència artística són fonamentals per al desenvolupament de les persones. Ha quedat demostrat que la inversió mitjançant programes ambiciosos en aquest camp produeix beneficis al conjunt del sector i de la societat, formant individus amb més sensibilitat, autoconeixement, seguretat en si mateixos i capacitat d'anàlisi, fomentant l'empatia i promovent la tolerància i la igualtat.

 

Posar el focus en el desenvolupament del públic infantil i juvenil, i en la participació activa a la vida cultural de la infància i la joventut, és apostar per la formació cultural de la nostra societat. 

 

La creació d´un circuit estable amb una mirada transformadora, com es proposa, contribueix al desenvolupament del sector de les arts escèniques, ampliant la programació d´espectacles professionals de qualitat, però alhora permetent i fomentant relacions entre agents, activitats, accions i programes de mediació i de desenvolupament d'audiències més enllà de l'exhibició.

El Circuit ASSITEJ és una xarxa que promou i fomenta la programació de propostes de qualitat adreçades a nens, nenes i joves; que potencia l'articulació territorial a nivell estatal i que genera sinergies i relacions entre els agents involucrats (programadors, creadors, docents, nens i nenes) per contribuir a l'enfortiment i valoració global del sector de les arts escèniques per a públic infantil i juvenil.

La importància de lexperiència i la formació artística en la infància i la joventut.

L'article 44 de la Constitució Espanyola recull que “els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tothom té dret”. Per tant, cal garantir la igualtat d'oportunitats sense que qüestions com el sexe, la raça, l'edat, el lloc de naixement, residència o situació socioeconòmica puguin ser motiu per no tenir aquest dret.

 

La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant estableix:

 

Article 13

 

El nen tindrà dret a la llibertat d'expressió; aquest dret inclourà la llibertat de buscar, rebre i difondre informacions i idees de tota mena, sense consideració de fronteres, ja sigui oralment, per escrit o impreses, en forma artística o per qualsevol altre mitjà elegit pel nen».

 

Article 31

 

«Els Estats membres reconeixen el dret del nen al descans i l'esbarjo, al joc ia les activitats recreatives pròpies de la seva edat ia participar lliurement en la vida cultural i en les arts.

 

Els Estats membres respectaran i promouran el dret del nen a participar plenament en la vida cultural i artística i propiciaran oportunitats apropiades, en condicions d'igualtat, de participar en la vida cultural, artística, recreativa i d'esbarjo.

 

Que nens, nenes i joves tinguin accés a l'experiència i la formació artística no només és un dret, sinó que a més suposa un aspecte fonamental per al desenvolupament emocional i creatiu de les persones i hauria de ser considerat com un valor estratègic pel seu impacte en el desenvolupament social».

 

 

La situació del sector de les arts escèniques per a la infància i la joventut.

Les arts escèniques per a la infància i la joventut és el sector de les arts escèniques que es troba en una situació de més vulnerabilitat, tot i que és un sector estratègic i d'enorme importància per al desenvolupament del conjunt de les arts escèniques.

 

L'escassa valoració de les propostes adreçades a infància i joventut, manca d'articulació i manca de programes públics ambiciosos de desenvolupament en aquest àmbit són alguns dels problemes més destacats.

 

Les propostes adreçades a públic infantil i juvenil al nostre país manquen en gran mesura de les condicions necessàries per al seu ple desenvolupament i manca de la valoració i prestigi que li correspon, considerant-se habitualment com a manifestació artística menor, fins i tot sense qualitat artística, malgrat que són molts els i les professionals i agents que desenvolupa una feina determinada pel rigor i el compromís amb la qualitat.

 

El Circuit pretén aturar algunes de les deficiències i dificultats plantejades pel sector. ASSITEJ, com a entitat cultural d'àmbit estatal i de caràcter transversal, recull aquestes necessitats dels diferents agents involucrats. Així, aquest projecte pretén posar en relació i atendre les necessitats plantejades per companyies, espais, associacions, festivals, fires, docents, centres de formació, etc.

 

La situació de precarietat que pateix gran part del sector de les arts escèniques es veu especialment agreujat a l'àmbit de la infància i la joventut. El projecte pretén fomentar formes de treball més justes i afavorir la consolidació de programes i projectes als seus territoris.


ASSITEJ Espanya.

ASSITEJ porta més de 50 anys representant el sector de les Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut, promovent el seu coneixement i duent a terme accions i projectes per a la seva protecció i desenvolupament.

 

ASSITEJ és una xarxa internacional present a més de 90 països de tot el món que té com a finalitat principal treballar pel dret d'accés a l'art de nens, nenes i joves.

 

ASSITEJ uneix teatres, organitzacions i individus dedicats al teatre per a nens i joves a tot el món. ASSITEJ està dedicada als drets artístics, culturals i educacionals dels infants i joves a través de la terra i defensa en nom de tots els infants sense importar nacionalitat, identitat cultural, capacitat, gènere, orientació sexual, etnicitat o religió.

 

ASSITEJ promou l'intercanvi internacional de pràctiques i coneixements per tal de fomentar la col·laboració entre les persones involucrades en les arts escèniques per a infants i joves. Els membres d'ASSITEJ són Centres Nacionals, Xarxes Professionals i Individus al voltant de 100 països de tot el món.

 

En els darrers anys, des d'ASSITEJ Espanya s'ha realitzat una revisió de les línies de treball i proposat un ambiciós pla d'articulació sectorial que permeti la integració dels diferents agents i entitats involucrats, per a la construcció d'un horitzó compartit cap on avançar manera conjunta

 

Gràcies a l'experiència adquirida a la coordinació d'AUDACES. Circuit Estatal de programacions i després de les reeixides dues primeres edicions del Circuit ASSITEJ ens embarquem en aquesta tercera edició, dirigint-nos no només al públic escolar i promovent el treball d'atenció de públics com a aspecte a treballar a les programacions, a més de la mediació i el treball desenvolupament d'audiències.

El Circuit ASSITEJ pretén crear un circuit estable, sostenible i de qualitat d'arts escèniques per a la infància i la joventut, fomentant la creació de programacions ambiciosos i de qualitat que contribueixin també a la millora del sector professional.

 

 • Potenciar el sector de les arts escèniques per a la infància i la joventut i fomentar-ne la visibilitat i la valoració.
 • Conscienciar sobre la importància de les programacions adreçades a infància i joventut.
 • Assolir zones amb més despoblació, facilitant el dret d'accés a la cultura dels nens i les nenes en el seu horari escolar.
 • Potenciar el treball de desenvolupament d'audiències específic per a la infància i la joventut.
 • Enfortir o incentivar el desenvolupament del projecte de mediació dels espais escènics, posant el focus en la creació de la figura professional de la mediadora. 
 • Impulsar que els espais escènics es vinculin de manera estable amb els agents amb què comparteixen territori.
 • Vincular els diferents agents que intervenen en les programacions dirigides a la infància i la joventut, promovent accions conjuntes entre programadors i creadors. 
 • Incentivar programacions que promoguin la gira de les companyies com a forma de reduir costos i limpacte ambiental.

Objectius específics:

 • Desenvolupar programació a, almenys, 5 comunitats autònomes.
 • Vincular a un mínim de 7 espais.
 • Aconseguir la participació d'almenys 8 companyies.
 • Iniciar a la recollida de dades del sector a Espanya (professionals, centres de formació,…)
 • Generar recursos de pràctiques de mediació, a més a més d'un repositori de bones pràctiques.

El sector de les Arts Escèniques per a la infància i la joventut és un sector enormement transversal que involucra una gran diversitat d'agents vinculats al voltant de l'art i l'educació de nens, nenes i joves. La particularitat d'aquest públic determina l'especificitat del treball dels i les professionals que s'hi dirigeixen. La seva especial vulnerabilitat i, sobretot, la seva transcendental importància com a públic estratègic, incideix necessàriament sobre el desenvolupament conjunt del sector professional i en gran mesura en el de tota la societat. Cal establir mesures ambicioses, integradores, i de caràcter transversal, que integri el conjunt del sector.

 

El projecte del Circuit ASSITEJ pretén assolir i relacionar entre si la diversitat d'agents que componen el sector de les Arts Escèniques per a la infància i la joventut, tractant de fomentar la trobada, la reflexió, el diàleg i l'intercanvi:

 

 • Companyies i productores.
 • Espais escènics tant públics com privats.
 • Centres de formació.
 • Centres educatius.
 • Associacions professionals estatals i autonòmiques.
 • Col·lectius i agents socials.

El Circuit es dirigeix a tot l'Estat Espanyol i intentarà incentivar el desenvolupament de programació per a públic infantil i juvenil en aquells territoris que no en tinguin, com a forma d'afavorir el conjunt del sector i col·laborar per garantir l'accés a l'art de nens i nenes .

 

Es cercarà que els espais presentin un programa ambiciós i es valorarà que aquest programa contempli activitats de mediació i desenvolupament d'audiències.

 

Podran participar companyies professionals de tot el territori nacional que compleixin els requisits establerts a les bases.

¿PER QUÈ?

 

Si partim de la premissa d'entendre la cultura com a bé comú i que les Arts Escèniques tenen un potencial transformador, emancipatori i activador del pensament crític, el treball de mediació passa per crear les condicions necessàries perra entendre els espais escènics i les infraestructures culturals no només en la seva dimensió arquitectònica, sinó com a agents culturals del seu entorn. Estructures de dinamització social que promoguin la seva activitat cultural a través de pràctiques participatives i d'escolta mútua basades a lògiques relacionals multidireccionals entre els espais escènics, els públics, els i les professionals de les arts escèniques i el territori on s'ubiquen i els seus contextos (veïnatge, comunitats, agent educativa, teixit associatiu, altres agents culturals, etc.).

 

La mediació ha de situar-se com una línia estratègica i de posicionament per part dels espais culturals, tenint aquesta un caràcter transversal i no marginal, ubicant-se al centre de les dinàmiques de la institució no només a nivell programàtic sinó també organitzatiu i relacional 

 

¿PER A QUÈ?

 

Les pràctiques de mediació, detonades pel fet artístic, els seus processos i eines, ens permeten seguir refortraient el dret d'accés a les Arts Escèniques de la infància i la joventut, apropanant-nos a un ideal, el de posar la infància i la joventut al centre, abordant el seu accés a la cultura atenent raons d'equitat i igualtat d'oportunitats i coneixent i entenent els seus diferents realitats, entorns i diversitatca.

 

Si un espectacle és la clau d'entradóna a nous imaginaris i emocions, les pràctiques de mediació són la via per consolidar vincles a llarg termini entre agents i connectar la cultura amb els contextos. La combinació de totes dues dimensions és el que ens permet entendre les Arts Escèniques com a eines de transformació social.  

 

LA MEDIADORA ALS ESPAIS ESCÈNICS

 

Per establir escenaris on les Arts Escèniques funcionen com una eina d'intervenció directa i generació d'enllaços estables al territori, és fonamental destacar el treball de la mediadora cultural.

 

Aquesta figura professional es caracteritza per promoure la interrelació entre agents del teixit cultural, social o educatiu i per llançar noves mirades i capes al fet artístic basades en el coneixement del context i els territoris on s'ubica.

 

La mediadora està compromesa amb l'aprenentatge creatiu, introduint el pensament artístic a les seves pràctiques, que parteixen de la ineludible escolta i col·laboració entre els agents implicats i que tenen com a fi últim la transformació social.

Acompanyament en mediació

 

Sent conscients que és una línia de treball iniciàtica que, en molts casos es troba en vies de desenvolupament, és molt important remar junts cap a aquests nous escenaris. És fonamental, per complir amb els objectius del Circuit que promovem, el treball col·laboratiu i la retroalimentació entre els espais escènics i les companyies, un programa d'activitats que si materialitza a:  

 

 • Programa de acompanyament a la implementació de la línia de mediació dels equipaments i els seus objectiuss: sessions diagnostiquesco i seguiment junt i entre els espais escènics i les companyies seleccionades.
 • Assessories situades i suport metodològic.
 • Trobades professionals, grups de reflexió i formacions en qüestions on identifiquem que és necessari posar el focus. 

Aquestes activitats tendeixenran lloc al llarg de l'any 2024 i es facilitarà el calendari corresponent. Es comptarà amb professionals especialitzats en els diferents àmbits que seran els encarregats d'acompanyar, guiar i ajudar a implementar aquest treball als espais participants. 

 

El Circuit també cerca generar un repositori de recursos. El registre i el seguiment d'aquests projectes, les experiències i els materials obtinguts serviran d'eines de lliure accés com a models de bones pràctiques i exemples inspiradors per al conjunt del sector per, d'aquesta manera, continuar la feina més enllà del Circuit. 

 

Animem els espais i companyies que formin part del Circuit ASSITEJ, al fet que es comprometin a participar activament en totes dues línies de treball: mobilitat d'espectacles i pràctiques de mediació. 

 

Acompanyament en Desenvolupament d'Audiències

Es generarà un grup de treball compost per diferents professionals amb experiència al sector per detectar i avaluar les diverses situacions i generar documents i eines de treball que permetin la difusió i implantació de sistemes de treball adaptats al públic infantil i juvenil. 

Grup de treball datenció de públics. 

 

  • Disseny.
  • Formació.
  • Visites diagnòstic.
  • Assessories.

La realització del CIRCUIT ASSITEJ queda en tot cas supeditada a la concessió, per part de l'INAEM, de l'ajut destinat a aquest fi a ASSITEJ Espanya.

caCA
Saltar al contingut