Política de privadesa

Tractament de les dades recollides als formularis i drets

D'acord amb el que estableix el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, els drets que l'interessat té en matèria de protecció de dades són: dret d'accés, rectificació, supressió (el dret a l'oblit), a la limitació del tractament, a la portabilitat de les dades, d'oposició ia no ésser objecte de decisions individuals automatitzades. Així mateix, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, obliga el responsable del tractament a posar a disposició dels ciutadans els mitjans per exercitar aquests drets.

Sol·licitud de tractament de dades personals: obert permanentment

El sistema està preparat perquè exerceixi els drets dels articles 15 al 22 del RGPD que siguin aplicables d'acord amb la base jurídica del tractament:

 • Dret d'accés: sol·licita informació sobre les dades personals així com el tractament d'aquestes.
 • Dret de rectificació: sol·licita que es rectifiquin les dades inexactes o que es completin les existents.
 • Dret de supressió (“el dret a l'oblit”): té dret a la supressió de les seves dades personals en els supòsits contemplats a la normativa.
 • Dret a la limitació del tractament: sol·licita que se suspengui el tractament de les dades personals en determinades circumstàncies.
 • Dret a la portabilitat de les dades: sol·licita les dades personals, que se li facilitaran en format estructurat.
 • Dret d'oposició: es pot oposar al tractament de les vostres dades personals.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: pot sol·licitar no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat.

La presentació de la sol·licitud es pot fer per les vies següents:

 • Per correu postal a l'adreça que figura al peu de pàgina de la sol·licitud.
 • Per correu electrònic a la següent adreça: [email protected]

Responsables dels tractaments de les dades:

ASSITEJ ESPANYA. ARTS ESCÈNIQUES PER A LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT
G28281715
Casa del Lector – Escorxador Madrid

Passeig de la Chopera 14
(28045), Madrid,
912061741

Finalitat:

Consentiment explícit del propietari de les dades i tramitació de sol·licituds i participació al Circuit ASSITEJ en les modalitats d'Espai i Companyia/Espectacle

Normativa aplicable:

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 • Rang: Llei Orgànica
 • Data de disposició: 05/12/2018
 • Data de publicació: 06/12/2018
 • Data d'entrada en vigor: 07/12/2018

Categoria d'interessats

Participants i aspirants a les convocatòries del Circuit ASSITEJ circuit estatal d'arts escèniques per a audiències escolars.

Categoria de les dades

Dades de caràcter identificatiu: Cognoms i nom, NIF/CIF, Adreça postal i electrònica, telèfon. Dades didentificació fiscal de lentitat sol·licitant. Dades per a laplicació dels criteris de valoració: Activitats anteriors relacionades amb lobjecte de la petició, formació, premis i altres mèrits.

Transferència de les dades

Algunes dades seran compartides amb els comitès de selecció per a la valoració de la sol·licitud del sol·licitant i la seva participació en el programa. Així mateix, podran ser incorporats a les bases de dades de les entitats organitzadores per al desenvolupament de programes destudi i desenvolupament del sector i la seva internacionalització.

Període de conservació

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades, d'acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general Tributària, a més dels períodes establerts a la normativa d'arxius i documentació del programa

caCA
Saltar al contingut