Política de Privacidade

Tratamento dos datos recollidos nos formularios e dereitos

De conformidade co Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos de carácter persoal, os dereitos que ten o interesado en materia de protección de datos son : dereito de acceso, rectificación, supresión (dereito ao esquecemento), limitación do tratamento, portabilidade dos datos, oposición e non estar suxeito a decisións individuais automatizadas. Así mesmo, a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais, obriga o responsable do tratamento a poñer á disposición dos cidadáns os medios para o exercicio dos ditos dereitos.

Solicitude de tratamento de datos persoais: aberta permanentemente

O sistema está preparado para que poida exercer os dereitos dos artigos 15 a 22 do RGPD que son de aplicación segundo a base legal do tratamento:

 • Dereito de acceso: solicitar información sobre os seus datos persoais así como o seu tratamento.
 • Dereito de rectificación: solicitar que se rectifiquen os datos inexactos ou que se completen os datos existentes.
 • Dereito á supresión (“dereito ao esquecemento”): ten dereito á supresión dos seus datos persoais nos supostos previstos na normativa.
 • Dereito á limitación do tratamento: solicita que se suspenda o tratamento dos datos persoais en determinadas circunstancias.
 • Dereito á portabilidade dos datos: solicita os seus datos persoais, que lle serán facilitados nun formato estruturado.
 • Dereito de oposición: pode opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais.
 • Dereito a non estar suxeito a decisións individuais automatizadas: pode solicitar non estar suxeito a decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado.

A solicitude pódese presentar das seguintes formas:

 • Por correo postal ao enderezo que figura no pé de páxina da solicitude.
 • Por correo electrónico ao seguinte enderezo: [email protected]

Responsable do tratamento de datos:

ASSITEJ ESPAÑA. ARTES ESCÉNICAS PARA INFANTIL E XUVENIL
G28281715
Casa do Lector – Matadero Madrid

Paseo Chopera 14
(28045), Madrid,
912061741

Obxecto:

Consentimento explícito do titular dos datos e tratamento de solicitudes e participación no Circuíto ASSITEJ nas modalidades Espazo e Empresa/Espectáculo

Normativa aplicable:

Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais.

 • Rango: Dereito Orgánico
 • Data de eliminación: 12/05/2018
 • Data de publicación: 06/12/2018
 • Data de entrada en vigor: 12/07/2018

Categoría de interesados

Participantes e solicitantes das convocatorias do Circuíto ASSITEJ, circuíto estatal de artes escénicas para público escolar.

Categoría de datos

Datos identificativos: Apelidos e nome, NIF/CIF, enderezo postal e electrónico, teléfono. Datos de identificación fiscal da entidade solicitante. Datos para a aplicación dos criterios de valoración: Actividades previas relacionadas co obxecto da solicitude, formación, premios e outros méritos.

Transferencia de datos

Determinados datos serán compartidos coas comisións de selección para a valoración da identidade do aspirante e da súa participación no programa. Así mesmo, poderán incorporarse ás bases de datos das entidades organizadoras para o desenvolvemento de programas de estudos e desenvolvemento do sector e a súa internacionalización.

Período de conservación

Conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que foron recollidos e para determinar as posibles responsabilidades que poidan derivarse da dita finalidade e do tratamento dos datos, de conformidade coa Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral. Tributaria, ademais dos prazos establecidos na normativa de expedientes e documentación do programa

gl_ESGL
Ir ao contido